Γενικές πληροφορίες
  • 0 comments

Το τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) του σχολείου λειτουργεί ανελλιπώς με την παρούσα μορφή από το 2007. Στεγάζεται στο παλιό χημείο του σχολείου, σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Στόχος της λειτουργίας του είναι η παροχή ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 για την ειδική αγωγή, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα παιδιά με : ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσορθρογραφία), ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα), φάσμα αυτισμού, νοητική υστέρηση, αισθητηριακές αναπηρίες (τυφλά, κωφά κ.λ.π.), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές λόγου – ομιλίας, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Ακόμα οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας ανήκουν στα παιδιά με ΕΕΑ (ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Αντίθετα οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως είναι γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, δεν αποτελούν παιδιά με ΕΕΑ.

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ΕΕΑ διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) καθώς και τα δημόσια πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων υπουργείων.

Για να παρακολουθήσει ένας μαθητής εξατομικευμένο πρόγραμμα στο Τ.Ε. του σχολείου, θα πρέπει να προηγηθεί εισήγηση του δασκάλου της τάξης στη δασκάλα του Τ.Ε. Κατόπιν, πραγματοποιείται αξιολόγηση του μαθητή από τη δασκάλα του Τ.Ε. στο χώρο του Τ.Ε. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη ειδικών μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών, που συνιστούν τη φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε. σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τότε καλούνται οι κηδεμόνες του μαθητή στο σχολείο, ενημερώνονται για την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και συστήνεται η περαιτέρω διερεύνηση τους με παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ, όπως προαναφέρθηκε.

Αν ένας μαθητής έχει διάγνωση από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα του Τ.Ε., αφού ενημερωθούν οι κηδεμόνες του. Αν όμως δεν έχει, τότε απαιτείται αρχικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του κηδεμόνα, σύμφωνα με την οποία συμφωνεί να παρακολουθεί το παιδί του κάποιες συγκεκριμένες ώρες , που ορίζονται σε αριθμό και χρονική τοποθέτηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα από τη δασκάλα του Τ.Ε. Τις ώρες αυτές ο μαθητής θα απομακρύνεται από την τάξη του και θα οδηγείται στο Τ.Ε. Παράλληλα αν ο κηδεμόνας έχει ήδη απευθυνθεί στο ΚΕΔΔΥ, πρέπει να προσκομίσει στο σχολείο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του σ’ αυτό. Αν ο κηδεμόνας δεν απευθυνθεί στο ΚΕΔΔΥ για γνωμάτευση, τότε εκτός της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα, απαιτείται και εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, που δίδεται ύστερα από την αξιολόγηση του μαθητή από τη δασκάλα του Τ.Ε.

Ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Τ.Ε. από 1 έως 10 ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ύστερα από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ. Υπεύθυνη για τη σύνταξη και εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος Εβδομαδιαίας Εργασίας του Τ.Ε. είναι η δασκάλα του Τ.Ε. Ο μαθητής παρακολουθεί το Τ.Ε. είτε μόνος είτε σε ομάδα των 2 έως 4 παιδιών με παρόμοιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η διαφορά ηλικίας των μαθητών μιας ομάδας δεν ξεπερνά τα 1 έως 2 έτη. Τα μαθήματα όπου δίνεται έμφαση είναι η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ένας μαθητής είναι δυνατό να ανήκει σε μια ομάδα εργασίας στη Γλώσσα και σε άλλη στα Μαθηματικά, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει σε καθένα από τα δύο παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Οι τομείς εργασίας στη Γλώσσα είναι: η ανάγνωση, η ορθογραφία, η κατανόηση κειμένων, η γραφή, η παραγωγή γραπτού λόγου και η γραμματική. Οι τομείς εργασίας στα Μαθηματικά είναι: η απαρίθμηση, οι προμαθηματικές έννοιες, οι τέσσερις πράξεις, η προπαίδεια και η επίλυση προβλημάτων. Ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθεί το πρόγραμμα του Τ.Ε. από 1 έως 6 έτη, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΚΕΔΔΥ.

Το Τ.Ε. του σχολείου βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με το νηπιαγωγείο με σκοπό την ενημέρωση και έγκυρη διάγνωση των τυχόν εκπαιδευτικών αναγκών σε μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου. Η δασκάλα του Τ.Ε. βρίσκεται επίσης σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους δασκάλους των τάξεων για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των μαθητών του Τ.Ε. στην κανονική τάξη καθώς και την επανατροφοδότηση του προγράμματος που ακολουθείται για τους συγκεκριμένους μαθητές στο Τ.Ε.

Ενημέρωση γονέων σχετικά με την πορεία των μαθητών στο πρόγραμμα του Τ.Ε. πραγματοποιείται στις οριζόμενες κάθε φορά από το σχολείο συγκεντρώσεις για τους βαθμούς τριμήνου καθώς και οποτεδήποτε ο γονέας ή ο κηδεμόνας το επιθυμεί, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη δασκάλα του Τ.Ε. κα Καμπουρολιά Αρετή.

Μοιραστείτε το